Your Library Name

Refine your search

Your search returned 33 results. Subscribe to this search

|
1. รายงานประจำปี 25-- -25-- =   Publication: กรุงเทพฯ : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, . เล่ม : , ภาคผนวก ปี 2535-36 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ CD-ROM สาขา Life Sciences ของห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดวงจันทร์ ปรีชาแจ่ม, ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของบรรณารักษ์ โดย ดวงจันทร์ ปรีชาแจ่ม. | ห้องสมุดมี: 2535-36, 2541, - 30 ซม. Availability: No items available:

2. เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ =   Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537 . 3 เล่ม : 29 ซม. Date: 2537 Availability: No items available:

3. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ =   Publication: นนทบุรี : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535 . 2 เล่ม : , เล่ม 2 : ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ 2538. | ลงรายการโดยใช้ฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2 ปี 2539. 29 ซม. Date: 2535 Availability: No items available:

4. การวางแผนอาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / by โรจนา สุขพันธ์โพธารม. Publication: 2529 . (7), 254 แผ่น ; , พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา) 29 ซม. Date: 2529 Availability: No items available:

5. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ =   Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547 . 2 เล่ม ((10), 373 ; (10), 433 หน้า) : 30 ซม. Date: 2547 Availability: No items available:

6. สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต /   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 . 295 หน้า : Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (3),

7. วัดตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง แห่งเรียนรู้ของชุมชนดีเด่น / by ณรงค์ อุ้ยนอง. Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548 . 51 หน้า Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (2),

8. โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน :   Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2548 . 180 หน้า : , จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเยี่ยมประจำปี 2548 จากสภาวิจัยแห่งชาติ Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (2),

9. การผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำนมในฟาร์ม /   Publication: กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . 1 แผ่น: , วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ม.ป.ป. Availability: No items available:

10. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระธิดา และพระราชนัดดา / by กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, Publication: กรุงเทพฯ : 1991 . 111 หน้า : Date: 1991 Availability: Items available: Central Library (1),

11. ที่ระลึกในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคาร พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร /   Publication: กรุงเทพฯ : กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร, 2544 . 129 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

12. รายละเอียดการดำเนินงานของสำนักงานปฏิรูปการศึกษาและข้อมูลที่สำคัญ   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 166 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

13. รายงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา :   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 100 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

14. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงานของหน่วยงานใหม่ ในกระทรวงศึกษาธิการ ศาสนา และวัฒนธรรม /   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 223 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

15. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมระบบการบัญชีและงบประมาณ /   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 89 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

    Maxtrix Library
    57/1 Soi Ladprao 30, Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
    ☎ 09-4842-7777, 09-4473-7777