Your Library Name

Your search returned 27 results. Subscribe to this search

|
1. สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต /   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 . 295 หน้า : Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (3),

2. วัดตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง แห่งเรียนรู้ของชุมชนดีเด่น / by ณรงค์ อุ้ยนอง. Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548 . 51 หน้า Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (2),

3. โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน :   Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2548 . 180 หน้า : , จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเยี่ยมประจำปี 2548 จากสภาวิจัยแห่งชาติ Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (2),

4. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระธิดา และพระราชนัดดา / by กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, Publication: กรุงเทพฯ : 1991 . 111 หน้า : Date: 1991 Availability: Items available: Central Library (1),

5. ที่ระลึกในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคาร พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร /   Publication: กรุงเทพฯ : กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร, 2544 . 129 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

6. รายละเอียดการดำเนินงานของสำนักงานปฏิรูปการศึกษาและข้อมูลที่สำคัญ   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 166 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

7. รายงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา :   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 100 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

8. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงานของหน่วยงานใหม่ ในกระทรวงศึกษาธิการ ศาสนา และวัฒนธรรม /   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 223 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

9. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมระบบการบัญชีและงบประมาณ /   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 89 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

10. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา /   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 89 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

11. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน /   Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544 . 49 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

12. ชมเมืองเบตง   Publication: ยะลา : สำนักงานเทศบาลตำบลเบตง, . 58 หน้า Availability: Items available: Central Library (1),

13. รายงานผลโครงการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2544   Publication: เชียงใหม่ : ฝ่ายพัฒนาสถาบันเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่, 2544 . 46 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

14. กรรมวิธีการผลิต by มานพ ตันตระบัณฑิตย์. Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542 . 376 หน้า Date: 2542 Availability: Items available: Central Library (5),

15. รายงานปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 168 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (3),

    Maxtrix Library
    57/1 Soi Ladprao 30, Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
    ☎ 09-4842-7777, 09-4473-7777