Your Library Name

Your search returned 335 results. Subscribe to this search

|
46. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม : by สุวิมล วงษ์พิทักษ์. Publication: เชียงใหม่ : สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2548 . ญ, 150 แผ่น : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (2),

47. ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = by สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล. Publication: เชียงใหม่ : สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาบริหารจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2547 . ฌ, 105 แผ่น : Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (2),

48. การรวมกลุ่มของสตรีชาวไทพวนในการผลิตงานหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง : by ศุภกิจ สุ่มสาย. Publication: เชียงใหม่ : สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาล้านนาคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2547 Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (2),

49. โภชนาการกับเด็ก (พิชิตอ้วน) / by อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ Publication: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2552 . 104 หน้า : Date: 2552 Availability: No items available:

50. ทัศนะเกี่ยวกับการถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = by สมบูรณ์ ใจงาม. Publication: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาบริหารจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2548 . ฎ, 137 แผ่น : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (2),

51. การศึกษาความพร้อมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = by วราภรณ์ กิจจนศิริ. Publication: เชียงใหม่ : สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2547 . ญ, 86 แผ่น : Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (2),

52. "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 :   Publication: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550 . 540 หน้า : Date: 2550 Availability: No items available:

53. การจัดทำอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำในเส้นท่อในระบบจ่า้ยน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน : by วิโรจน์ วิวัฒนะชัยแสง. Publication: กรุงเทพฯ : กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2545 . ฐ, 79 แผ่น : , ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิจัยแห่งชาติดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณปี 2544 Date: 2545 Availability: Items available: Central Library (1),

54. ลงทุนอย่างไรไม่เจ็ง กลยุทย์ลงทุนหุ้นคุณค่าในรายการ Money Talk Daily   Publication: . 1 แผ่น Availability: No items available:

55. การหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำประปาของกรมอนามัยในเขตภาคเหนือโดยใช้สารเคมี : by เทวารักษา เครือคล้าย. Publication: กรุงเทพฯ : กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2544 . ฎ, 135 แผ่น : Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

56. โบราณคดีปฏิบัติ 1,2,3, / by ปรีชา กาญจนาคม. Publication: นครปฐม : คณะโบรารคดี มหาวิทยาลียศิลปากร, 2525 . 140 หน้า : Date: 2525 Availability: Items available: Central Library (2),

57. การสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2548 =   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2548 Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (1),

58. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาต่างประเทศในภาคเหนือ (ฉบับภาพรวม) / by เอนก กิมสุวรรณ. Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548 . ก-ณ, 314, [95] หน้า Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (1),

59. การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 /   Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548 . 1 เล่ม ( หน้าไม่เรียงลำดับ), Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (2),

60. ปาฐกถา ดร.อุทัย ดุลยเกษม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548 อิสลามานุวัตรกับการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / by สุกรี หลังปูเต๊ะ. Publication: กรุงเทพฯ : เจ.เอ็ม.ที., 2548 . 50 หน้า : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (1),

    Maxtrix Library
    57/1 Soi Ladprao 30, Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
    ☎ 09-4842-7777, 09-4473-7777