Your Library Name

Your search returned 13 results. Subscribe to this search

|
1. ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 = by พิเชษฐ์ บุญสุ Publication: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550 . ณ, 200 แผ่น : Date: 2550 Availability: No items available:

2. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = by เพลินพิศ มันกระโทก. Publication: เชียงใหม่ : สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาบริหารจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2547 . ญ, 104 แผ่น : Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (2),

3. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงอำนาจหญิงชายในกฎหมายมังรายศาสตร์กับกฎหมายไทยในมุมมองแนวสตรีนิยม = by ชายไทย รักษาชาติ. Publication: เชียงใหม่ : สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาล้านนาคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2547 . ฎ, 317 แผ่น Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (2),

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม = by ทิมชัย เขื่อนเพชร Publication: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2549 . ฏ, 149 แผ่น : Date: 2549 Availability: No items available:

5. ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = by สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล. Publication: เชียงใหม่ : สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาบริหารจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2547 . ฌ, 105 แผ่น : Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (2),

6. การสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2548 =   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2548 Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (1),

7. ผลงานวิชาการประจำปี 2543 เล่ม 1   Publication: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544 . 277 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

8. ผลงานวิชาการประจำปี 2543 เล่ม 2   Publication: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544 . 375 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

9. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต =   Publication: เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภ้ฏเชียงใหม่, 2543 . 112 หน้า Date: 2543 Availability: Items available: Central Library (1),

10. ผลสำเร็จงานวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2537-2541   Publication: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2543 . 107 หน้า Date: 2543 Availability: Items available: Central Library (1),

11. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ =   Publication: เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2543 Date: 2543 Availability: Items available: Central Library (1),

12. สังคมและวัฒนธรรม   Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 . 166 หน้า. Date: 2534 Availability: Items available: Central Library (1),

13. การศึกษาสมรรถนะทางการเรียนของนักศึกษาภาคปกติและภาคขยายโอกาส สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2543   Publication: เชียงใหม่ : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2544 . 25 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (2),

    Maxtrix Library
    57/1 Soi Ladprao 30, Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
    ☎ 09-4842-7777, 09-4473-7777