Your Library Name

Your search returned 66 results. Subscribe to this search

|
1. ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส สมัยอยุธยา / by พลับพลึง มูลศิลป์. Publication: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2523 . 342 หน้า Date: 2523 Availability: Items available: Central Library (1),

2. ผลการวิเคราะห์กลุ่มสังคมล่าสัตว์ : by สุรินทร์ ภู่ขจร. Publication: กรุงเทพฯ : กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2531 . 211 หน้า : Date: 2531 Availability: Items available: Central Library (4),

3. รวมบทความทางวิชาการด้านวัฒนธรรม /   Publication: เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2529 . 1 เล่ม Date: 2529 Availability: Items available: Central Library (1),

4. สมุตตราช ประเพณี 6 ประการ /   Publication: เชียงใหม่ : วิทยาลัยครู, 2524 . 38, 9 หน้า , เอกสารลำดับที่ 5 พ.ศ.2524 Date: 2524 Availability: Items available: Central Library (3),

5. ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 = by พิเชษฐ์ บุญสุ Publication: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550 . ณ, 200 แผ่น : Date: 2550 Availability: No items available:

6. คู่มือวิชาการเกษตร /   Publication: เชียงใหม่ : สำนัก, 2547 . 127 หน้า : Date: 2547 Availability: No items available:

7. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงอำนาจหญิงชายในกฎหมายมังรายศาสตร์กับกฎหมายไทยในมุมมองแนวสตรีนิยม = by ชายไทย รักษาชาติ. Publication: เชียงใหม่ : สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาล้านนาคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2547 . ฎ, 317 แผ่น Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (2),

8. การศึกษาระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ กรณีศึกษาบริษัท โอเรียลตอล ลุค จำกัด / by ดวงนภา บริคุต. Publication: เชียงใหม่ : โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2547 . ค, 60 แผ่น : Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (1),

9. การจัดทำอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำในเส้นท่อในระบบจ่า้ยน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน : by วิโรจน์ วิวัฒนะชัยแสง. Publication: กรุงเทพฯ : กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2545 . ฐ, 79 แผ่น : , ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิจัยแห่งชาติดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณปี 2544 Date: 2545 Availability: Items available: Central Library (1),

10. การหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำประปาของกรมอนามัยในเขตภาคเหนือโดยใช้สารเคมี : by เทวารักษา เครือคล้าย. Publication: กรุงเทพฯ : กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2544 . ฎ, 135 แผ่น : Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

11. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาต่างประเทศในภาคเหนือ (ฉบับภาพรวม) / by เอนก กิมสุวรรณ. Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548 . ก-ณ, 314, [95] หน้า Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (1),

12. ปาฐกถา ดร.อุทัย ดุลยเกษม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548 อิสลามานุวัตรกับการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / by สุกรี หลังปูเต๊ะ. Publication: กรุงเทพฯ : เจ.เอ็ม.ที., 2548 . 50 หน้า : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (1),

13. คำให้การของคนท้ายน้ำ :   Publication: เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2549 . 62 หน้า : , มีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Date: 2549 Availability: No items available:

14. ภูมิศาสตร์ภาคเหนือ / by วิพัฒน์ หมั่นการ. Publication: ลำปาง : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2547 . (8), 281 หน้า : Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (1),

15. บทสำรวจงานวิจัยในภาคเหนือ : ข้อคิด ความสำคัญ และนัยทางนโยบาย / by ไชยันต์ รัชชกูล. Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2548 . 92 หน้า Date: 2548 Availability: No items available:

    Maxtrix Library
    57/1 Soi Ladprao 30, Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
    ☎ 09-4842-7777, 09-4473-7777