Your Library Name

Your search returned 52 results. Subscribe to this search

|
1. รายงานการวิจัยเรื่องวารสารสังคมศาสตร์ไทย : by วลัยพร เหมะรัชตะ. Publication: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 . ซ, 183 หน้า. , รายงานผลการวิจัย ทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร์. Date: 2529 Availability: No items available:

2. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน =   Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526 . 2 เล่ม ( 932 หน้า ) : , ลงรายการโดยใช้ฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 13 ปี 2538 ล.2 พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 12 ปี 2537. 29 ซม. Date: 2526 Availability: No items available:

3. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน =   Publication: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540 . 2 เล่ม : 29 ซม. Date: 2540 Availability: No items available:

4. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย =   Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547 . 3 เล่ม : 30 ซม. Date: 2547 Availability: No items available:

5. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ =   Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547 . 2 เล่ม ((10), 373 ; (10), 433 หน้า) : 30 ซม. Date: 2547 Availability: No items available:

6. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสต์พื้นฐาน =   Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547 . 3 เล่ม ((10), 391 ; (10), 261 ; (10), 231 หน้า) : 30 ซม. Date: 2547 Availability: No items available:

7. เคมีทั่วไป by สุดจิต สงวนเรือง. Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์, 2548 . 425 หน้า : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (3),

8. วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี การจัดโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดดีเด่น / by พรชุลี อาชวอำรุง. Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548 . 47 หน้า : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (2),

9. เศรษฐกิจไทย / by อัญชลี เจ็งเจริญ. Publication: เชียงใหม่ : ราชมรรคากรุ๊ป, 2549 . 168 หน้า : Date: 2549 Availability: No items available:

10. ฉันชอบไมค์ แต่เลือกเดวิด? / by ทาวน์ลีย์, เจมม่า. Publication: กรุงเทพฯ : เพิร์ล พับลิชชิ่ง, 2547 . 328 หน้า Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (3),

11. อยู่ปลอดภัยกับอะตอม / by สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2550 . 40 หน้า : Date: 2550 Availability: No items available:

12. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงอำนาจหญิงชายในกฎหมายมังรายศาสตร์กับกฎหมายไทยในมุมมองแนวสตรีนิยม = by ชายไทย รักษาชาติ. Publication: เชียงใหม่ : สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาล้านนาคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2547 . ฎ, 317 แผ่น Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (2),

13. การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ = by ขวัญใจ ธรรมขันโท. Publication: เชียงใหม่ : สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาบริหารจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2548 . ฎ, 104 แผ่น : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (2),

14. การศึกษาเพื่อส่งเสริมหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : by เยาวภา บุษยนัยน์. Publication: เชียงใหม่ : สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2548 . ญ, 135 แผ่น : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (2),

15. การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล / by รังสิต ศิริรังษี. Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547 . [178] หน้า : Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (1),

    Maxtrix Library
    57/1 Soi Ladprao 30, Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
    ☎ 09-4842-7777, 09-4473-7777