Your Library Name

Your search returned 6 results. Subscribe to this search

|
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศขบวนการส่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านอาหารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรณีศึกษา : by ปนิสภ์ วณิชชานนท์, Publication: 2544 . ฌ, 105 แผ่น : , พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา) 30 ซม. Date: 2544 Availability: No items available:

2. วารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย บทคัดย่อ 44 /   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2544 . 80 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

3. รายงานโครงการการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพ 2 (วช. 2) กลุ่มวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบริการธุรกิจโรงแรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ by ประลอง ครุฑน้อย. Publication: เชียงใหม่ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่, . 97 หน้า Availability: Items available: Central Library (1),

4. การประชุมสหพันธ์นักบัญชีอาเซียน ครั้งที่ 8 และ การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 :   Publication: [ม.ป.ท.] : ม.ป.พ.], 2536 Date: 2536 Availability: Items available: Central Library (3),

5. เปรียบเทียบความพร้อมการเข้าสู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนอาชีวศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษากับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ by วรรณภา สิทธิชัย. Publication: พิษณุโลก : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544 . 263 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (2),

6. ในหลวงผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ by วรนุช อุษณกร. Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2544 . 178 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (5),

    Maxtrix Library
    57/1 Soi Ladprao 30, Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
    ☎ 09-4842-7777, 09-4473-7777